Ujian Munaqasyah Skripsi dan Tesis

Alhamdulillah, pada ujian Munaqasyah  Kami datangkan penguji Eksternal dari Universiti Sains Islam Malaysia (Dr. Khairi bin Mahyuddin) dan UIN Alauddin Makassar (Prof. Dr. Rahim Yunus)